תקנון

 1. Chocolate cakes הינה חנות וירטואלית למכירת מארזים ומתנות (להלן: “האתר”) את האתר מפעילה ומנהלת מליסה שפיר ח.פ. 303018873
 2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין משתמשי האתר (להלן: “הלקוח“)
 3. כל שימוש ופעולה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. החברה ממליצה ללקוחות לקרוא בעיון את הוראות התקנון במלואן לפני כל שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה באתר. השימוש באתר ו/או רכישה באתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל על עצמו ללא סייג את כל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון. אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לחדול משימוש באתר.
 4. הלקוח מאשר כי הוא מסכים עם האמור בתקנון זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החנות ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור לתקנון זה, תוקפו ותחולתו.
 5. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, סמארטפון, טבלט, מחשבי כף יד למיניהם ו/או כל מכשיר תקשורת אחר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 6. החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות או לבטל, מעת לעת, כל תנאי מתנאי התקנון, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. כל שינוי בתנאי התקנון יחול באופן מיידי עם פרסומו במסגרת התקנון על כל לקוחות האתר. כל שימוש וביצוע פעולה באתר אחרי ביצוע שינוי בהוראות התקנון ייחשב הסכמה וקבלה של השינוי האמור על ידי הלקוח. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 7. רק האמור בתקנון זה יחייב את החנות ואת האתר. מקום בו יש סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין המפורסם באתר ו/או בכל מקום אחר – יגבר האמור בהוראות תקנון זה, ובלבד שאין בהוראות התקנון כדי לצמצם את חבות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 8. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את שימושו באתר.
 9. באתר רשאי להשתמש בגיר שמלאו לו 18 שנים, בעל תיבת מייל פעילה ונגישה, טלפון סלולרי וכרטיס אשראי תקף. ככל שהלקוח הוא מתחת לגיל 18, הרי הוא מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הרכישות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת נציגו לביצועה.
 10. החנות רשאית שלא לאפשר לאדם או לקבוצת אנשים את השימוש באתר, לזמן קצוב או לצמיתות, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא (לרבות: מסירת אמצעי תשלום לא תקף או שגוי, מסירת פרטים כוזבים, פגיעה מכל סוג בחברה ו/או באתר, פגיעה בלקוח אחר וכיוצ”ב), ללא צורך בנימוק ו/או במתן הודעה מוקדמת.
 11. כל פעילות הלקוח באתר או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. אין לעשות באתר, בתכניו או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות. הלקוח לא יפרסם באתר כל חומר אשר מפר את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, דיבתי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, מפר פרטיות, מיני, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית או שמפר בדרך אחרת כל חוק.
 12. הלקוח לא יעלה או יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים, לקבוע ולשנות את התוכן, המראה, העיצוב והפונקציונליות של האתר וכל אלמנט בו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 14. הלקוח מסכים לשפות ולפצות את החברה, בעליה, מנהליה ועובדיה בגין כל תביעה או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או קשורים לפעילותו באתר שלא על פי הוראות תקנון זה ו/או שלא כדין.
 15. האתר פועל בפלטפורמה יציבה ומבוססת, הזמינה 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות, ובמקרה כזה תפעל החברה במהירות המרבית לתיקון התקלה. החברה רשאית לעצור מעת לעת את זמינות האתר לצורך תחזוקה שוטפת. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
 16. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לערוך יצירות נגזרות כל תוכן המוצג באתר, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מפורש מוקדם ובכתב של החנות.
 17. ככל שתכני האתר ו/או הוראות התקנון יתורגמו לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים, הנוסח בעברית בלבד הוא זה שמחייב את החברה.
 18. ניסוח התקנון והאתר בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

רכישה באתר

 1. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אך אינם כוללים דמי משלוח.
 2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, ביט או בכל אמצעי תשלום אחר שהחברה תאשר במפורש לשלם בו.
 3. החנות רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוח, ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף של מוצר המוצע לרכישה הוא המחיר המפורסם בעת ביצוע התשלום בפועל בסיום תהליך ההזמנה.
 4. החנות רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, ורשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להפסיקם, להאריכם, לקצרם, להחליפם או לשנותם. המבצעים יחייבו את החנות בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו באתר.
 5. כל מוצר המוצע לרכישה באתר מוצג בדף מכירה הכולל את שם המוצר, מחירו, תיאור המוצר, מה כולל המארז וחוות דעת עליו ככל שישנן. הלקוח מאשר כי ידוע לו היטב שתמונות המוצרים וסרטונים המציגים אותם הם להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצר לבין התמונה ו/או הסרטון המציגים אותו.
 6. בעת תהליך הרכישה על הלקוח למסור את כל הפרטים הנדרשים ממנו במלואם ובמדויק. החנות אינה אחראית לאי אספקת מוצר ללקוח בשל מסירת פרטים שגויים או לא מעודכנים.
 7. פרטי ההזמנה שהזין הלקוח באתר בעת תהליך הרכישה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות ההזמנה. החנות אינה אחראית לפרטים שגויים שהזין הלקוח.
 8. עם השלמת תהליך הרכישה ע”י הלקוח תבצע החנות בדיקה של אמצעי התשלום, ולאחריה תישלח לכתובת המייל שמסר הלקוח הודעה כי העסקה אושרה בצירוף “מסמך גילוי” בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. אי קבלת הודעת החנות על אישור העסקה מכל סיבה שהיא ו/או אי קבלת מסמך הגילוי אינם גורעים מתוקף העסקה כאשר זו אושרה ע”י חברות האשראי או ביט, ובאחריות הלקוח ליידע את החנות על כך שלא קיבל את מסמך הגילוי ו/או ההודעה על אישור העסקה.
 9. אם העסקה לא תאושר ע”י חברות האשראי לא תבוצע הזמנה ותקפוץ באתר הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כלא בוצעה.
 10. החנות רשאית, לאחר שניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, להציג ו/או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות המייל, לרבות עדכוני תוכן, מידע על מוצריה ושירותיה, מבצעים וחידושים באתר במשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.
 11. החנות רשאית לסרב לאשר הזמנת רכישה של לקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

מוצר לפי הזמנה

 • חלק מהמוצרים המשווקים ע”י החנות באתר מיוצרים באופן אישי ופרטני בהתאם לתמונות וטקסטים פרטיים של הלקוח (להלן: “תוכן פרטי.”) במקרה כזה על הלקוח למלא בדייקנות אחר הוראות והכוונת האתר, ולוודא שהתוכן הפרטי הולם את המוצר ואינו מפר את הוראות הדין.
 • החנות אינה יכולה לפקח על כל התוכן הפרטי המועלה לאתר, אינה מתחייבת לבדוק אותו ולא תישא באחריות כלשהי לגביו. החנות רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לסרב לייצר מוצר אשר התוכן הפרטי שלו: (1) מפר כל דין, לרבות זכויות יוצרים של צד ג’ ו/או זכות לפרטיות של צד ג’ (2) מסית לאלימות ו/או לגזענות ו/או לאפליה מכל סוג (3) פורנוגרפי (ובכלל זה עירום) (4) מהווה לשון הרע (5) פוגע בצנעת הפרט (6) נאסר לפרסום (7) פוגעני בכל דרך שהיא.
 • הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל הוצאה שתיגרם להם בקשר עם התדיינות משפטית מכל סוג הנובעת מתוכן פרטי של המוצר.
 • איכות תוכן פרטי שיודפס על מוצר בהתאם להזמנת הלקוח תלויה באיכות התוכן הפרטי שישלח הלקוח במייל לכתובת המצויינת בסל הקניות (לרבות פורמט השמירה ורזולוציית הסריקה). באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא שהתוכן הפרטי שבחר מתאים להדפסה על המוצר המוזמן. סטיות קלות בצבע או בגודל ההדפסה על המוצר המוזמן ייחשבו כנובעות מההבדל בין הצבע והגודל על המסך לבין ההדפסה בפועל ולא כפגם במוצר.

דמי משלוח ואספקה

 • סכום דמי המשלוח יוצג ללקוח במהלך תהליך הרכישה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. אין לראות בדמי המשלוח כחלק ממחיר המוצר אלא כתוספת תשלום לכיסוי עלות משלוח המוצר את כתובת הלקוח.
 • אספקת המוצר תהא לכתובת שיקליד הלקוח בתהליך הרכישה. לא ניתן לשנות כתובת ו/או פרטים שגויים שהוקלדו אלא בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באמצעות מייל לאתר שיכלול את מספר ההזמנה (במשלוח אקספרס יש ליצור קשר עם החנות במיידי)
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו שהחברה אינה מחזיקה מלאי, אלא מייצרת כל מוצר עם קבלת ההזמנה. לפיכך זמן האספקה המשוער הוא עד 4 ימי עסקים לערים מרכזיות, ו- עד 6 ימי עסקים ליישובים מרוחקים, מושבים, קיבוצים וכפרים. ימי עסקים הינם ימי חול ראשון עד חמישי בלבד; ימי חג, ערב חג, שישי ושבת לא ייחשבו ימי עסקים. יום ביצוע ההזמנה והיום בו המשלוח יוצא (יום למחרת ההזמנה) לא ייחשבו במניין ימי העסקים.
  בתקופות של חגים ומועדים, כמו כן גם יום האהבה, עשויים להיות עיכובים באספקת המשלוחים, מומלץ להתעדכן מול בית העסק.
 • ישנה אפשרות לבחירת משלוח אקספרס לאזורים הבאים:
  – משלוח ב50 ש”ח יתפאשר בערים הבאות: יבנה, קרית עקרון, רחובות, פלמחים, רמלה, לוד, נס ציונה, יהוד, אור יהודה, קריית אונו, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, בני ברק, הרצליה.
  – משלוח ב35 ש”ח יתאפשר בערים הבאות: ראשון לציון, בית דגן, אזור, חולון, בת ים.
  – משלוח ב90 ש”ח יתאפשר בערים הבאות: ראש העין, רעננה, הוד השרון, כ”ס.
  – משלוח ב110 ש”ח יתאפשר בערים הבאות: אשדוד, גן יבנה, גדרה, שוהם, מודיעין.
  כמו כן, ישנה אפשרות לקבלת משלוח אקספרס למקומות נוספים בארץ, בעלות שונה- יש לבדוק מול בית העסק בטלפון 0504475701.
 • משלוח אקספרס אשר יבוצע עד השעה 12:00 בצהריים יתקבל ברב המקרים ביום העסקים שלמחרת (אלא אם כן מדובר בהזמנה מורכבת).
  הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 12:00 בצהריים יטופלו ביום העסקים הבא ויום למחרת יצאו למשלוח.
  בכל מקרה, תהיה השתדלות מצד החברה לספק את ההזמנה בהקדם האפשרי.
 • מועד האספקה הינו משוער כיוון שהוא תלוי בגורמים ונסיבות שאינם בשליטת החברה. הלקוח מאשר כי ידוע לו שעשוי להיות עיכוב משמעותי באספקה כתוצאה מכוח עליון, תקלות טכניות, שביתות, השבתות, סכסוכי עבודה, מערכת המכס, תנאי מזג אוויר חריגים, מחלות ומגפות, פעולות מלחמה, טרור, חבלת סייבר, וכיוצ”ב.
 • הלקוח מסכים ומאשר, כי אספקת כל מוצר מכל סוג בתוך 14 ימי עסקים תיחשב זמן סביר ומקובל לאספקה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תפעל ככל יכולתה לספק כל מוצר בתוך 4-6 ימי עסקים.
 • התקנון של חברת השילוח את הובלת ואספקת המוצר אל כתובת הלקוח יחולו גם על הלקוח, ובלבד שאין בהם כדי להרחיב את חבות ו/או אחריות החנות ו/או האתר.
 • באזורים המוגבלים לגישה עפ”י תקנוני חברת השילוח, החברה תהא רשאית לספק את המוצר ללקוח במקום חלופי, בתיאום מראש.
 • משלוח שאבד – אחריותה של החנות תהא מוגבלת לאספקה מחדש של המוצר שהוזמן, על חשבונה של החנות, זאת לאחר שקיבלה אישור מחברת השילוח על האובדן. סעיף זה לא יחול במקרה בו האובדן נובע ממסירת כתובת שגויה או לא עדכנית ע”י הלקוח.
 • משלוח אקספרס שנאסף ע”י חברת המשלוחים ואינו סופק ללקוח מכל סיבה שהיא שתלויה בצד הלקוח, יחייב את הלקוח לשלם עבור משלוח חדש וזאת מכיוון ששוקולד קייקס משלמת מראש עבור כל משלוח שיוצא, לכן חלה האחריות על הלקוח לדאוג לקבלת המשלוח.
 • משלוח של בלונים מכל סוג שהוא, שלא באזור המרכז ייעשה בתיאום מול החנות בלבד, לצורך כך יש להתקשר למספר 0504475701 ולבצע תיאום למשלוח.
 • הזמנת של כל מארז הכולל בלונים יתאפשר אך ורק באמצעות משלוח אקספרס ובאזורי המרכז בלבד, ניתן לבדוק מול החנות אם ישנה אפשרות לבצע משלוח עם בלונים לאזורים נוספים.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 • ביטול עסקה לרכישת מוצר יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות.”)
 • ביטל הלקוח את העסקה לאחר קבלת המוצר, הוא יחזירו חנות בתיאום מראש
 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, בכפוף להחזרת המוצר לחנות באריזתו המקורית שהוא אינו פגום ולא נעשה בו שימוש. חיבור המוצר לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש במוצר. היה המוצר ביגוד או הנעלה – הסרת תווית המחיר תיחשב כשימוש במוצר.
 • בעסקה שנעשתה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החנות לבין הלקוח (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). במקרה כזה החנות רשאית לדרוש מהלקוח להציג בפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לפי העניין.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • ביטל הלקוח את העסקה עקב פגם במוצר שמקורו בייצור ו/או עקב אי התאמה בין המוצר לבין תיאורו במסמך הגילוי ו/או עקב אי אספקת המוצר בתוך 90 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה – תחזיר החנות ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה ממנו דמי ביטול.
 • ביטל הלקוח עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר המוצר ששולם בפועל על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותגבה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. החברה רשאית לנכות מהתשלום המוחזר ללקוח את הסכום ששילמה בעד סליקת כרטיס האשראי של הלקוח בעסקה שבוטלה.
 • החזרת תשלום ללקוח שביטל את העסקה כדין תהיה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר בחנות שהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום. אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הלקוח, תשיב החברה ללקוח את התשלום באמצעי תשלום אחר.
 • הודעת ביטול תימסר ע”י הלקוח לחנות (בצירוף מספר העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו) בהתאם להוראות הדין.
 • הזכות לבטל עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
  • מוצר שיוצר בהתאמה אישית עבור הלקוח בעקבות העסקה (למשל: הקדשה אישית, תמונה, ברכה ועוד.)
  • מוצר מתכלה בעל חיי מדף קצרים
  • מוצר שעל פי החוק אין להחזירו
 • החלפת תכשיטים ופיג’מות תתאפשר במידה ולא נעשה שום שימוש במוצר והוא נמצא באריזתו המקורית איתו הגיע, במידה ויהיה חשד שנעשה שימוש במוצר, לא תתאפשר החלפה.
 • תיקון/החלפת תכשיט יבוצע באמצעות הגעת הלקוח לבית העסק או משלוח של התכשיט על חשבון הלקוח.

ביטול העסקה ע”י החברה

 • החברה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
  • נפלה טעות בהצגת מחיר המוצר ו/או תיאורו.
  • אירעה תקלה טכנית באתר אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאורו.
  • המוצר אזל מהמלאי.
  • הלקוח ניסה לבצע פעולה כלשהי באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.
  • הלקוח זוהה כמי שמבצע רכישות בהיקף חריג.
  • התגלה חשד באשר למהימנות אמצעי התשלום שמסר הלקוח.
 • הלקוח לא יחויב בדמי ביטול בגין ביטול עסקה ע”י החברה.

מדיניות פרטיות

 • החנות משתמשת באתר בתקני האבטחה הגבוהים ביותר כדי לשמור על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת החנות ו/או הנובעים ממעשה פלילי ו/או מכוח עליון, החנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהגעת מידע כלשהו לגורם עוין ו/או אם ייעשה בו שימוש לא הרשאה.
 • האתר אינו שומר כרטיסי אשראי אלא מידע בסיסי בלבד לצורך תפעול האתר – דרכי התקשרות עם הלקוח והיסטוריית הזמנות. שמירת מידע זה נועדה לצורך מתן שירות ללקוח בלבד.
 • חברות הסליקה הנותנות שירותי סליקה באתר הינן ומקס עסקים. בעת מסירת פרטי האשראי מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם.
 • החנות אינה מעבירה מידע על לקוחותיה לכל צד שלישי שהוא.

ברירת דין

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה תהא בהתאם לדין הישראלי בלבד.
 • לבית המשפט השלום בראשון לציון ו/או לבית המשפט המחוזי מרכז, לפי העניין, תהא סמכות מקומית ועניינית בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה ללקוח.
× איך אוכל לעזור